Проекти

Indistractable

Целта на проекта е да подобрим социално-емоционалния климат в класната стая, да се борим с разсейването и скуката в часовете, като се стремим към уроци с интерес, качество и ангажираност.

TransFORMATION for a better future

Целта на проекта е да дадем възможност на участниците да прилагат Глобално гражданско образование (ГГО) в техния местен контекст. Целевата група включва широк кръг от участници, защото вярваме, че методите на ГГО са изключително ценни, започвайки от ранна детска възраст и продължавайки през всички нива на образование до зряла възраст, включително както формални, така и неформални подходи.

Промяна с половин градус

Проект „Промяна с половин градус“ е възможност за бъдещото поколение да предприеме реални, социални действия, като се справи с изменението на климата там, където живее. Проектът подкрепя и преподавателите в подготвянето на по-привлекателни учебни програми.

E-sustainability

Проектът е ориентиран към младежки работници, младежки лидери, доброволци с интереси към дигиталните инструменти и устойчивостта.
Семинарът ще включва 50 опитни младежки работници от 22 страни (Франция, Румъния, България, Тунис, Швеция, Италия, Испания, Турция, Армения, Северна Македония, Полония, Унгария, Гърция, Словения, Албания, Египет, Грузия, Литва, Португалия). Чрез проектът ще повлияем на възможно най-много организации, младежки работници и млади хора, затова 32 организации ще вземат участие.

Трансверсално образование, чрез игри

Образованието е един от най-важните елементи в живота. Младите хора преминават през решаващи етапи в живота си, които формират тяхната идентичност и оформят тяхната личност и амбиции.

Проектър има за цел да предостави на участниците инструменти и ресурси, с които могат да проектират, разработват и предприемат както дейности, така и програми, които насърчават трансверсалното образование, чрез игрите.

Healthy food for smart people

Целта на проекта е да предостави на училищата педагогически модел и образователни инструменти, които да помогнат на учениците да се свържат с приложения от „реалния живот“: европейската реалност, мултикултурализъм, интеграция, светът на работата, компании в сектора, мрежи за сътрудничество, ИКТ.

WALK AMONG A VITAL ENVIRONMENT WITH US - Wave us!

Идеята, e разработена от организацията USB (Гърция) и е да развие две основни цели - култивиране на икономически идеи и подход чрез екология, както и събуждане на екологично съзнание, чрез финансово управление на рециклируемите материали.

VARIED

Основната цел на проект VARIED е да насърчи доброволчеството, социалното включване и равните възможности в спорта, за мъже и жени с обучителни затруднения.

Life skills and sport

Основната цел е да се развият социални и емоционални компетентности чрез спорт, като по този начин се развият умения за личностно и професионално развитие.

Humour in the classroom

В ежедневния образователен процес, учителите често срещат липсата на мотивация в учениците и липса на концентрация в класната стая. Учениците не са ангажирани изцяло, поради понякога академичните уроци и твърде многото факти и информация, които трябва да научат и запомнят.

Pages