Проекти

Media - be careful what you believe in

В момента по-голямата част от информацията, която получаваме е от медиите. Често им вярваме сляпо. Често изпадаме ситуации, в които вярваме в някоя много популярна статия или видеоклип, които по-късно се оказат напълно фалшиви. Наблюдаваме това особено в случаите на статии / видеоклипове за бежанци и имигранти. Тази "информация" има сензационна форма, така че става популярна и споделяна много бързо.

Y(OUR) CULTIRE

Младите хора играят важна роля в развитието и популяризирането на културата, включително ценностите на толерантността и уважението.
Проект “Y(OUR) Culture” има за цел да изгради мостове между традициите и съвременността, за да засили процеса на помнене на миналото и да свърже младите хора от различни култури в уникален проект, в който чрез сътрудничество те могат да създадат пример за толерантност.

CC EDU

Обучението относно изменението на климата, може да има важна роля в училищното образование. Темата може да бъде широко изследвана в класната стая. Фактът, че изменението на климата може да се разглежда на местно, регионално и международно ниво, през различни перспективи, предоставя на учениците възможност да развият умения за критичен анализ и способност да синтезират информация. Това дава възможност за индивидуална и обществена отговорност.

Sports Activator

Sports Activator (SpAct) е съвместно партньорство, финансирано по програма Еразъм +, с 3 основни дейности, включващи 8 частни и публични партньори с нестопанска цел от България, Гърция, Португалия, Румъния и Турция.
Целта на Sports Activator е да повиши осведомеността за стойността на спорта и физическа активност във връзка с личното, социалното и професионалното развитие.

mYouth Lead in Shaping the Future

Основната цел на този проект е включването на младите хора и осигуряването на неформално образование за разработване на стратегии за маркетингови политики и кампании за устойчиво развитие, чрез използване на социални медии и смартфони.

BEST

Целта към която BEST се цели е да превърне различията и разнообразието в нещо положително, да покаже ценността на уважението, като спомогне за преодоляване на предразсъдъците и вътрешните бариери, като по този начин се насърчава по-активното включване в обществения живот.

Sport, life and living together

Проектът има за цел да преодолее различията, чрез насърчаване на образованието, чрез спорт и физическа активност, като средство за социализация, но също и начин за постигане на специфични компетенции.

HI-TECH DEMOCRATS

Гражданската ангажираност на младите, независимо дали става дума за присъединяване към общностни групи, доброволческа дейност, за подпомагане на съседи или усилия в посока на гражданските права, е важна за силата и ефиктивността на демокрацията. Също така е важна за личностното израстване и формирането на идентичност по време на прехода към зряла възраст.

SUPPORT ENTRENREPRENEURSHIP OF WOMEN IN RURAL AREAS

Цели на проекта:
- Споделяне на примери, за успешни жени предприемачи, в селските райони от Европейския съюз и Турция;
- Увеличаване на броя на жените предприемачи;
- Подкрепа за равенството между половете;
- По добро разбиране на понятията за предприемачество и социалното предприемачество;
- Подобряване на капацитета на организациите партньори;

Pages