Обучителен център

Обучителният център към ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА е изграден от утвърдени специалисти с доказан опит в сферата на провеждането на поведенчески тренинги и обучения, предлагайки различни интерактивни програми по утвърдени Европейски стандарти.
Обучителните програми са разработени в "Институт по качество в образованието" (www.setmodels.net) - научно- изследователско звено към Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура", създадено с цел проучване, анализи, научни разработки, изграждане на обучителни програми и изграждане на стратегически модели в сферата на формалното и неформалното образование.

Програмите за тренинг и тим билдинг се изготвят индивидуално според изискванията и нуждите на съответната компания или организция.

Обучения и квалификационни курсове

Към института се провеждат обучения, тренинги, квалификации и преквалификации на педагогически кадри, които имат за цел да адаптират педагозите към иновативните подходи в сферата на образованието. Използват се съвременни интерактивни методи на преподаване, по утвърдени Европейски стандарти, като чрез модулни обучителни модели се надграждат знания и умения. Програмите за тренинг и тим билдинг се изготвят индивидуално, според изискванията и нуждите на съответния педагогически колектив, проектен екип или организция. Обучителният екип е изграден от утвърдени специалисти с доказан опит в сферата на образованието, провеждането на поведенчески тренинги и обучения.

Основна цел на обученията е да отчетете подобряване на микросредата в педагогическите колективи, по-добра екипна ефективност и по-високи резултати.

Учителите осигуряват 85% от резултатите в образованието. Именно затова е изключително важно да се инвестира в постоянно повишаване на тяхната квалификация.

Проучвания и анализи.

В настоящия момент към Института по качество в образованието се провеждат следните прочувания и анализи:

  • Влияние на средата за повишаване знанията и уменията в деца и възрастни.
  • Причини за проявление на негативни емоционални влияния
  • Повлияване на бариерни нагласи при деца и младежи в риск, чрез емоционални въздействия.

Научни разработки

От 2015г. екипът от специалисти към Института по качество в образованието, надгражда системите за качество и разработва методология за изграждане на умения, без оглед на възраст, пол и минал опит.