За нас

„Европейски център за иновации, образование, наука и култура” е организация за осъществяване на обществено полезна дейност.

Целите на центъра са::
1. Насърчаване развитието на младежта и активното й участие в дейности, свързани с културният и социален живот;
2. Провеждане на информационни кампании, семинари, тренинги и конференции, насочени към разширяване на знанията;
3. Повишаване интереса и мотивиране желанието за личностно развитие, себепознание, отговорност към себе си и обществото, посредством обучение;
4. Създаване на условия за развитие и реализация на млади хора в областта на иновативните решения;
5. Поощряване на професиалното развитие и на хора в неравностойно положение;
6. Утвърждаване на духовните ценности на гражданското общество и участието му в обществения живот;
7. Подпомагане на социалната интеграция и личностната и професионална реализация;
8. Провеждане на социални мероприятия и организиране на доброволни и други помощни инициативи, както и други сходни и свързани дейности и цели.