E-sustainability

Проектът е ориентиран към младежки работници, младежки лидери, доброволци с интереси към дигиталните инструменти и устойчивостта.
Семинарът ще включва 50 опитни младежки работници от 22 страни (Франция, Румъния, България, Тунис, Швеция, Италия, Испания, Турция, Армения, Северна Македония, Полония, Унгария, Гърция, Словения, Албания, Египет, Грузия, Литва, Португалия). Чрез проектът ще повлияем на възможно най-много организации, младежки работници и млади хора, затова 32 организации ще вземат участие.
Всеки партньор има ценна роля в разработването на програмата, както и важна роля в разпространението на резултаятите.
Участниците ще работят с дигитални инструменти за насърчаване на устойчивостта сред младите хора и участието ѝ в младежки проекти.

Тази инициатива има четири основни цели:
O1: Повишаване на осведомеността и ноу-хау сред младежките работници относно използването на цифрови инструменти за създаване на по-устойчиви младежки проекти
O2: Обмен на добри цифрови практики в областта на устойчивостта в младежката работа
O3: Работа в мрежа за насърчаване на сътрудничеството между партньорите
O4: Придобиване на ноу-хау и проучване на възможностите за използване на цифрови инструменти за подобряване на постигането на Целите за устойчиво развитие