Повишаване на информираността за правата на гражданите - Отбор 42

EEA_GrantsЦелта на проект "Повишаване на информираността за правата на гражданите - Отбор 42" е да се разкрият, развият и популяризират демократичните ценности и защита на основните човешки права сред деца, младежи, уязвими групи и роми от село Строево и района.

Партньори:
"Европейски център за иновации, образование, наука и култура"
Народно читалище "Пробуда 1929г.", с .Строево.

За проектът:
Подрастващите са обградени от насилие и агресия всеки ден. Чрез проектът ще се създаде комуникация между децата и младежите от различни етноси, ще се даде трибуна и свобода на доброволците, уязвимите групи, роми и кръговете около тях да изразяват идеите си; ще насърчи по-задълбочено разсъждаване върху човешкото поведение, толерантност и защитата на човешкия живот, повишаване на информираността за правата на гражданите. Ще се изгради и чувство за съпричастност и принадлежност не само към местната общност, но и към семейството на хуманитарните работници.

Младежи ще преминат обучения на теми: Междукултурен диалог; Социологически понятия; Фасилитация и управление на група; Хуманитарно право.

Менторите ще проведат ролева игра "Райд крос", в която ще се включат 42 участника. Чрез интерактивния подход ще се популяризира хуманитарността и толерантността. Ще се повиши разбирането относно хуманитарните проблеми и конфликтни ситуации. Ролевата игра е инструмент създаден от Белгийският и Френският Червен кръст, и има за цел да развие чувство за работа в екип, чувствителност и разбиране към хуманитарните действия, популяризиране на демократичните ценности и защита на основните човешки права, отговорност към поставени задачи, разсъждаване върху човешкото поведение и чувствителност към теми като човешкото достойнство.

Проектът ще приключи с организиране на изложба, с прожектиране на филм и излагане на 42 снимки от ролевата игра.

„Проектът "Повишаване на информираността за правата на гражданите - Отбор 42" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“

www.ngogrants.bg


„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“