Провеждане на обучения за менторски кръг

От 12 до 15 Август в хотел „Сарай“, Калояново, се проведе обучение на младежи по проект „Повишаване на информираността за правата на гражданите – Отбор 42″, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“

Младежите, от село Строево и района, преминаха тренинг на теми: Междукултурен диалог; Социологически понятия; Фасилитация и управление на група; Хуманитарно право.

По време на тренингът с младежите говорихме за междукултурната комуникация и способност за разрешаване или дори за недостигане до конфликтни ситуации, разбиране за това какво представляват културите, за желанието за разбирателство и сътрудничество.
Обсъдихме ролята на фасилитатора, като човек, който управлява процеса, до достигане на определено решение, което е продукт на групата и създава среда на откритост и доверие. Младежите активно се включиха при идентифициране на възможностите да се установи какво е становището на определена група от хора по определена тема и да се изведат решения по възникналите проблеми.
Разгледахме основите на международното хуманитарно право. Говорихме за основните понятия и права, мерки за съблюдаване и правни документи.

Посредством инструментите на неформалното образование, се изгради екип от деца и младежи с различна култура и личностни характеристики, които в бъдеще ще могат да обучават други младежи и да развиват в своите общности и организации дух на насърчаване на демократичните ценности, защита на правата на човека и равиване на чувствителност и ограничаване на расизма, ксенофобията, словото на омразата и нетърпимостта в обществото и повишаване на информираността за правата на гражданите.

Този обучен менторски кръг ще проведе следващата дейност по проекта - военната ролева игра Раид Крос.

Снимки от обученията може да видите тук: https://www.facebook.com/otbor42

„Проектът "Повишаване на информираността за правата на гражданите - Отбор 42" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“
EEA_Grants

www.ngogrants.bg


„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“