Raid Cross - Включи се сега!

Подрастващите са заобиколени от насилие. Обикновено го виждат в политически или исторически план (чрез медиите, училище) или в контекста на забавление (видео игри, филми). Целта на Raid Cross е да запознае младежите с реалностите на въоръжен конфликт и хуманитарната дейност, като им дава инструменти за тълкуване на събития и ситуации, с които се сблъскват всеки ден.

Какво е Raid Cross?

Raid Cross е ролева игра, симулация, проектирана от френския и белгийски Червен кръст, и има за цел да запознае младежите с основните правила на международното хуманитарно право, да разбират значението на тези правила и опознаването на хуманитарните въпроси, свързани с конфликтни ситуации. С Raid Cross, подрастващите могат да изследват дилемите във въоръжените конфликти от вътре.

Историята...

По време на дейността, участниците се изпращат на измислената страна - Haddar, която е атакувана от съседна държава - Deldar. Въоръженият конфликт между страните продължава вече 13 месеца, а участниците са изправени пред различни предизвикателства. За да се справят с тях, младежите влизат в ролята на цивилни, войници, затворници и хуманитарни работници.

Каква е целта?

Raid Cross насърчава по-широкото мислене и поглед върху международното хуманитарно право. Играта се фокусира върху защита на живота и човешкото достойнство по време на война, възпитава и показва на участниците основните хуманитарни правила при водене на война.

Зачитането на международното хуманитарно право може да помогне да се ограничи ескалацията на насилието, унищожението и страданието, причинено от въоръжени конфликти. Освен това насърчава употребата на мирни средства за разрешаване на конфликти, което предотвратява ненужното страдание и запазва човешкото достойнство.

Кога и Къде?

15 Октомври, 10 часа, с. Строево


„Проектът "Повишаване на информираността за правата на гражданите - Отбор 42" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“
EEA_Grants

www.ngogrants.bg


„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“