Среща на партньорите по проект Отбор 42

На 29 и 30 Юни, в НЧ "Пробуда 1929г.", с. Строево се проведе среща на партньорите по проект "Повишаване на информираността за правата на гражданите - Отбор 42".

На двудневната среща бяха обсъдени и изработени правила за работа с разпределение за вида, графика и отговорниците по дейности, местата и датите на които ще се осъществят те. Беше изготвен план за отчетност на дейностите. Документите подготвени в подготвителната фаза ще гарантират добро управление на проекта.

На двудневната среща бяха обсъдени и изработени правила за работа с разпределение за вида, графика и отговорниците по де...

Posted by Отбор 42 on 2 юли 2015 г.


„Проектът "Повишаване на информираността за правата на гражданите - Отбор 42" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“
EEA_Grants

www.ngogrants.bg


„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“