Среща с медиите и заинтересованите страни

На 8 Юли 2015 г. (сряда) от 10:00 ч. в сградата на Народно читалище „Пробуда 1929г.“ с. Строево се проведе среща с медиите и заинтересованите страни във връзка с началото на проект "Повишаване на информираността за правата на гражданите - Отбор 42“.

По време на срещата партньорите от Фондация „Европейски център за иновации, образование, наука и култура“ и Народно читалище „Пробуда 1929г.“, с. Строево, представиха планираните дейности по проекта и времевия график.
Продължителността на проекта е 7 месеца и ще приключи през Декември 2015 година.
Общата цел на проекта е да повлияе на гражданство, младежи, уязвими групи, роми, да подпомогне решаването на проблеми сред тях, ангажирайки гражданското общество и подсилвайки чувството на младите хора за „гражданин на света”.

Повече информация за проект "Повишаване на информираността за правата на гражданите - Отбор 42“, и друга полезна информация може да намерите в профилите на проекта в социалните мрежи:
facebook
twitter
Google+

„Проектът "Повишаване на информираността за правата на гражданите - Отбор 42" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“
EEA_Grants

www.ngogrants.bg


„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“