Обучения за разработване на учителско порфолио

Във врзъка с новите критерий за кариерно развитие на педагогическите специалисти и новия Закон за предучилищното и училищно образование, обучителите от Институт по качество в образованието, към Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" проведоха серия обучения на тема "Атестация. Учителско портфолио. Инструменти за оценка на постиженията".

Август и Септември проведохме работни срещи в Габрово, Пловдив, Варна, Разлог, София, Монтана, Нова Загора, Полско Косово и Кърджали.

В обучениято се ключиха управленски екипи, педагогически колективи, възпитатели и ръководители на проекти от цялата страна.
Бяха обсъдени елементите на портфолиото, съобразени с новите изисквания, особеностите на портфолио за учители, възпитатели и директори, както и приложимостта му спрямо атестационните карти.