Обучение на началните учители в СОУ "Васил Левски", Севлиево

На 01.02.2016 г., обучители от Институт по качество в образованието - научно- изследователско звено към Фондация "Европейски център за иноваци, образование, наука и култура", проведоха обучение на тема "Преодоляване на конфликти в работна среда".

По време на обучението бяха разгледани и обсъдени методи, подходи и техники за работа с родители, учители и ученици, типове комуникация и техники за успешното сътрудничество между учители и родители и надграждане на взаимоотношения, на база развитие на социалната и емоционална интелигентност.