Изложба "Отбор 42"

На 10.12. в Нарочно Читалище „Пробуда“ в село Строево беше представена изложба с 42 снимки от играта “Raid Cross” и филм от играта.
На изложбата присъстваха над 120 деца, младежи и представители на местната общност. Всеки от тях получи по едно копие от видеото, заснето по време на военната ролева игра.

Военната ролева игра, в която се включиха над 50 младежи, се проведе на 15 Октомври, в село Строево и имаше за цел да запознае младежите с реалностите на въоръжен конфликт и хуманитарната дейност, като им дава инструменти за тълкуване на събития и ситуации, с които се сблъскват всеки ден.

След приключване на проекта изложбата и филма ще останат в Читалище "Пробуда- 1929", село Строево. Целта на проектът "Повишаване на информираността за правата на гражданите - Отбор 42" бе да се разкрият, развият и популяризират демократичните ценности и защита на основните човешки права сред деца, младежи, уязвими групи и роми от село Строево и района.

#Отбор42

Публикувахте от Отбор 42 в 10 декември 2015 г.

„Проектът "Повишаване на информираността за правата на гражданите - Отбор 42" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“

www.ngogrants.bg


„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“