mYouth Lead in Shaping the Future

Цели на проекта:
Проектът ще развие капацитета на партньорите [НПО, университети и бизнес сектор] за повишаване на обществената информираност за прилагането на целите за устойчиво развитие, чрез използване на инструменти за дигитален маркетинг, особено мобилни приложения.
Основната цел на този проект е включването на младите хора и осигуряването на неформално образование за разработване на стратегии за маркетингови политики и кампании за устойчиво развитие, чрез използване на социални медии и смартфони.

Проектът събира 12 организации от 11 страни: Австралия; Австрия; България; Македония; Германия; Гърция; Казахстан; Киргизстан; Непал; Полша и Узбекистан.

Ще бъдат използвани различни методологии, основани на неформален подход: Месечни онлайн срещи на екипа за управление на проекта; Мобилност на младежките работници; 12 Обучителни курса за членове и представители на други НПО, бизнес общности и / или местни власти; Национални събития и семинари за представяне на резултатите от проекта; Заключителна конференция; и окончателен уебинар.

Осъществявайки основни дейности по проекта, младежите ще придобият чувство за самооценка и способност да влияят на промените в собствения си живот и в по-широката общност.

Партньори по проекта:
Marketing Gate - Macedonia
Asia Pacific Advanced Consultants
Monon e.U. - Austria
European Center for Innovation, Education, Science and Culture - Bulgaria
University of Vechta - Germany
The Institute of Entrepreneurship Development - Greece
Public Foundation „Gender-Vector‟ - Kyrgyzstan
Public organization „Echo‟ - Kazakhstan
„Pakomak‟ - Macedonia
VHS Bhaktapur - Nepal
Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii - Ploand
Tashkent state pedagogical university - Uzbekistan

Финансиране: Еразъм +