Младежки обмен e-Sustainability

От 21 до 25 Април, се проведе младежки обмен в Clermont-Ferrand, Франция, в който се включиха младежки работници, младежки лидери, доброволци с интереси към дигиталните инструменти и устойчивостта.
В семинарът участваха младежки работници от Франция, Румъния, България, Тунис, Швеция, Италия, Испания, Турция, Армения, Северна Македония, Полония, Унгария, Гърция, Словения, Албания, Египет, Грузия, Литва, Португалия.

Участниците работиха с дигитални инструменти за насърчаване на устойчивостта сред младите хора и участието ѝ в младежки проекти.

Тази инициатива има четири основни цели:
O1: Повишаване на осведомеността и ноу-хау сред младежките работници относно използването на цифрови инструменти за създаване на по-устойчиви младежки проекти
O2: Обмен на добри цифрови практики в областта на устойчивостта в младежката работа
O3: Работа в мрежа за насърчаване на сътрудничеството между партньорите
O4: Придобиване на ноу-хау и проучване на възможностите за използване на цифрови инструменти за подобряване на постигането на Целите за устойчиво развитие