Проект: Игра "Червен кръст"

Интерактивен метод за обучение (игра "Raid Cross"), при която младите хора придобиват умения как да управляват преговори и конфликти, да се развие у тях чувство за работа в екип, чувствителност и разбиране към хуманитарните действия, отговорност към поставени задачи, разсъждаване върху човешкото поведение и чувствителност към теми като човешкото достойнство.
Участието на младежите в играта „Червен кръст" ще покаже каква е реалността на един въоръжен конфликт и хуманитарните действия. Страните, участнички в Женевските конвенции имат целта да разпространяват познанията за Международното хуманитарно право, във всяка сфера.
Чрез проекта ще се създаде комуникация между доброволческите групи на ЕЦИОНК и БМЧК; трибуна и свобода на доброволците и кръговете от младежи около тях да изразяват идеите си; ще насърчи по-задълбочено разсъждаване върху човешкото поведение,толерантност и защитата на човешкия живот .

Начало: 2014 г.

Финансиране: Проектът се реализира по Програма Младежки дейности с финансовата подкрепа на Община Габрово.