BEST

Целта към която BEST се цели е да превърне различията и разнообразието в нещо положително, да покаже ценността на уважението, като спомогне за преодоляване на предразсъдъците и вътрешните бариери, като по този начин се насърчава по-активното включване в обществения живот.
Тази цел може да бъде постигната по-специално, чрез използването на спорта като инструмент за кръстосано образование, за да се създадат стойностни, бъдещи възрастни, които в близко бъдеще ще станат вземащи решения. Целта на използването на спорта, като образователен инструмент, помага за личното израстване, което позволява на учениците да се интегрират пълноценно в обществото.
Друга конкретна цел на BEST е създаването на активни мрежи. Всъщност, по чувството за почтеност на един град или страна, може да се демонстрира и да се прецени, колко активно и отговорно градът включва всички малцинства и хората в неравностойно положение в обществото. Ето защо бихме искали да насърчим местните заинтересовани страни да предложат като приоритетно действие премахването на всички бариери, които пречат на равния достъп до спортни дейности, като по този начин се съсредоточи максималното включване.

Партньори:
Associazione Sportiva dilettantistica DGF (DREAM FUN GAME) Sport – Италия
Европейски център за иновации, образование, наука и култура - България
Община Виналеса – Испания
Община Чекано - Италия

Начало: 2018 г.

Финансиране: ERASMUS PLUS SPORT – SMALL COLLABORATIVE PARTNERSHIP