Youth Empowerment Through Civic Engagement And Skills Development

Проект"Youth Empowerment Through Civic Engagement And Skills Development" обединява 5 организации от Полша, Румъния, Кипър, България и Турция.

Проектът ще развие младежката дигитална, гражданска и междукултурна компетентност, като подготви младежите да бъдат глобални граждани, в бързо променящия се мултикултурен глобален свят.
Проектът насърчава иновациите и въображението, в опит да накара младите да разберат, че те са създателите на бъдещето. Справяйки се със съществените теми на ежедневието като визия за бъдещето, технологиите и хората, себе си и здравето, младите хора ще бъдат насърчавани да прегърнат годината на технологичната революция, като насърчават изкуствения интелект, увеличават уеб трафика и т.н.

По време на краткосрочния обмен на групи младежи (Кипър, България и Турция) партньорите ще организират курсове за обучение с младежки и младежки работници за дигитални умения, дейности с младежта за постигане на целите на проекта, обсъждане на качеството на продуктите, изготвяне на междинен доклад , оценка на въздействието на дейностите, анализ на резултатите от въпросника и обмяна на информация за постигнатото.

Проектът е разделен на теми, които ще бъдат разгледани по време на краткосрочния обмен от групи ученици.
Крайният продукт ще бъде електронната книга "Digi competences for life", която ще предостави на младежките работници и младежите инструкции как да се използва платформата, както и информация за най-съвременните ИКТ и цифрови компетенции и други актуални методологии в областта на ИКТ.

Партньорството ще установи успешно начало на дългосрочно сътрудничество и международна мрежа между обучители и младежи в Европа, които несъмнено ще стимулират тяхното професионално и личностно развитие.

Партньори:
Stowarzyszenie Opus Humanum - Полша
Европейски център за иноации, образование, наука и култура - България
Asociatia pentru Educatie si Formare - Румъния
Hayat Boyu Gelisim Dernegi - Турция
Cross Culture International Foundation Cyprus Ltd - Кипър

Начало: 2018 г.

Финансиране: Еразъм + КА 2