Новини

Младежки обмен WAVE US


От 5 до 12 септември, в Санотирни, Гърция се проведе младежки обмен по проект Walk Among a Vital Environment with Us - финансиран по програма Еразъм Плюс.

Участниците се запознаха с мултикултурното многообразие, неговите ползи и възможности за саморазвитие. Създадоха нови приятелства и контакти и разчупиха стереотипите, чрез процеса на неформално обучение.

Заключителна конференция Humour in the classroom

На 25 Август, в Габрово, се проведе заключителна конференция за разпространение на резултатите по проект HUMOUR.

Основната тема на конференцията бе представяне и популяризиране на разработените материали по проекта – Ръководство с добри практики, Програма за обучение на учители, Ръководство за подобряване на социалните умения, с използването на хумор и образователната онлайн платформа.

VARIED - ТРЕТА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ

От 13 до 15 Юни, в Рим, се проведе трета международна среща на партньорите по проект VARIED, финансиран по програма Еразъм+ Спорт.

По време на срещата обсъдихме напредъка на проекта, набирането на доброволци и трнировъчните сесии с деца и младежи със специални образователно потребности. Trust Rugby International Spain представиха стъпките за провждане на трнировъчните сесии, както и уменията които трябва да имат доброволците и треньорите за социално включване, в своите клубове и региони.

LIFE SKILLS AND SPORT - заключителна среща

На 26 и 27 май, се проведе финална среща на партньорите по проект “Life skills and sport”, финаниран по програма Erasmus plus Sport. Срещата бе организирана от Община Куйера, Испания, партньор по проекта.
С партньорските организации обобщихме теоретичните и практически данни, събрани след фазата на изследване, реализираните дейности и работни срещи с учениците.
Оценихме резултатите и постигането на целите.

Пилотно обучение на учители

На 14 Април 2022 г. в гр. Сандански се проведе пилотно обучение на учители, по проект Humour in the classroom.

По време на тренинга тествахме инструментите разработени от всички партньори, като част от Ръководството с добри практики.
В резултат (освен много смях), учителите се прибраха с полезна информация и практически инструменти за мотивация на учениците, чрез използване на Хумор в клас.

Дейности за развитие на социална и емоционална интелигентност, чрез спорт

Ученици от Габрово се включиха в процес, който съчетава практическа фаза (спортни дейности) и дидактическа фаза (работилници), за развитие на умения за социална и емоционална интелигентност, насочени към развиване на емоционален самоконтрол, контролиране на емоционалния трансфер и положителна перспектива, емпатия, умения за слушане, умения за социална интелигентност, умения за работа в екип, разглеждане на причинно-следствената връзка, правилни оценка и самооценка, праг на толерантност, социална компетентност и когнитивна компетентност.

Семинари за изграждане на местна мрежа по проект Life skills and sports

В рамките на два публични семинара, създадохме местна мрежа от спортни асоциации, местни власти, училища и други заинтересовани страни.
Първият семинар бе на тема "Развитие на социалната интелигентност чрез спорт". Психолог, обясни как се свързват социалната компетентност и когнитивната компетентност и спорта.
Вторият разгледа „Развитие на емоционална интелигентност чрез спорт“. Бяха обсъдени емоционална компетентност, емоционален самоконтрол, контрол на емоционалния трансфер и положителна перспектива.

Втора среща на партньорите - Life skills and sport

На 19 и 20 ноември, в Италия, се проведе втора среща на партньорите по проект Life skills and sport, финансиран по програма Еразъм + Спорт.

Основна тема бе създаването на местни мрежи, фазата на изследване и събирането на теоретични данни, събрани след срещите със заинтересованите страни и комуникационните стратегии.

На срещата обсъдихме миналите и предстоящите дейности, и влиянието на пандемията върху графика за изпълнение.

Pages