Семинари за изграждане на местна мрежа по проект Life skills and sports

В рамките на два публични семинара, създадохме местна мрежа от спортни асоциации, местни власти, училища и други заинтересовани страни.
Първият семинар бе на тема "Развитие на социалната интелигентност чрез спорт". Психолог, обясни как се свързват социалната компетентност и когнитивната компетентност и спорта.
Вторият разгледа „Развитие на емоционална интелигентност чрез спорт“. Бяха обсъдени емоционална компетентност, емоционален самоконтрол, контрол на емоционалния трансфер и положителна перспектива.

Целта на местните мрежи е увеличаване на участието на заинтересованите страни, информира широката общественост за развитието на умения чрез спорт и насърчаване на участието на бенефициентите в спортни дейности.

Сред приоритетите, които набелязахме са:

  • Поддържане на координация между спортни клубове, НПО, училища и други заинтересовани страни;
  • Осигуряване на квалифицирани специалисти за повишаване качеството и ефективността на тренировъчния и спортния процес;
  • Създаване на условия за ефективни дългосрочни партньорства;
  • Разширяване на обхвата на активно спортуващи деца и младежи;
  • Създаване на условия за развитие, извличане и повишаване на основната мотивация на децата и младежите;
  • Запазване на добри практики за възпитание на културно поведение и морал у младите спортисти;
  • Разширяване на достъпа до качествени услуги в спорта и увеличаване на използването на спортни съоръжения.