Проекти

Picture's Up

Проект "Picture's Up" е създаден, за да даде на участниците възможността да увеличат своите знания и умения в използването на филми и театър, за да предадат послание. Този проект ще насърчи младите хора да се интересуват от изкуството и да намерят нови творчески начини да го използват.

Youth Marketing Policy Makers for Sustainable Development

Основната цел на проекта е да развие възможностите на участващите организации, чрез натрупване на знания за креативен маркетинг, за повишаване на информираността за трите стълба на устойчивото развитие: икономически, социални и екологични ползи.
Проектът събира 12 партньори от 11 страни: България; Хърватия; Чехия; Македония; Гана; Киргизстан; Непал; Полша; Румъния; Словакия и Словения.

Sprinters

Sprinters цели насърчаване на спорта в защитени природни територии, особено спортове, които не изискват специално оборудване.

Synergy in Learning & Cooperation (SiLC)

Демографското развитие, застаряването на населението и активната миграция в Европейския съюз и света води до различия и културното многообразие на работната сила. Synergy in Learning & Cooperation (SiLC) отговаря на нуждите на малките и средни предприятия и организации, чийто лидери не знаят как да се справят с нарастващото разнообразие и как да го обърат в ползи. Лидерите и мениджърите имат нужда от укрепване и развитие на умения и компетенции - както на своите, така и на членовете на екипа, за да запазят организациите иновативни, ефективни и конкурентни.

SOCIAL INNOVATION MACH

Проектът "SOCIAL INNOVATION MACH" обединява 28 участници от 12 европейски организации, работещи за овластяване на младите поколения и желаещи да обменят и научат нови видове подход към социалните иновации, за да прехвърлят тези нови знания и умения в своите общности. Основното събитие на проекта ще бъде семинар за контакти, който ще се проведе в Абано Терме (Италия) от 15 до 19 май 2017 г.

GP + Gender Positive

"Европейски център за иновации, образование, наука и култура" е партньор по проект „GP + Gender Positive”, ръководен от словенската организация Društvo Avtonomija (финансиран от Европейската програма Еразъм+), заедно с Германия, Италия, Румъния, Испания, Великобритания и Словения.

Повишаване на информираността за правата на гражданите - Отбор 42

Целта на проект "Повишаване на информираността за правата на гражданите - Отбор 42" е да се разкрият, развият и популяризират демократичните ценности и защита на основните човешки права сред деца, младежи, уязвими групи и роми от село Строево и района.

Проект: Игра "Червен кръст"

Интерактивен метод за обучение (игра "Raid Cross"), при която младите хора придобиват умения как да управляват преговори и конфликти, да се развие у тях чувство за работа в екип, чувствителност и разбиране към хуманитарните действия, отговорност към поставени задачи, разсъждаване върху човешкото поведение и чувствителност към теми като човешкото достойнство.

Проект: Център за развитие на социална и емоционална интелигентност

"Център за развитие на социална и емоционална интелигентност" към "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" развива компетенции и умения, свързани с правилна самооценка, самоконтрол, социална чувствителност и управление на взаимоотношенията, които дават възможност на хората да разберат и управляват своите собствени емоции, както и емоциите на другите при социалните взаимодействия.

Проект: Обучение на педагогически колективи

Целта на проекта е да започне поетапно обучаване на педагогически кадри за по-качествено и ефективно обучение на младите хора.

Начало: 2013 г.

Финансиране: Европейски център за иновации, образование, наука и култура

Pages