Проекти

SOCIAL INNOVATION MACH

Проектът "SOCIAL INNOVATION MACH" обединява 28 участници от 12 европейски организации, работещи за овластяване на младите поколения и желаещи да обменят и научат нови видове подход към социалните иновации, за да прехвърлят тези нови знания и умения в своите общности. Основното събитие на проекта ще бъде семинар за контакти, който ще се проведе в Абано Терме (Италия) от 15 до 19 май 2017 г.

GP + Gender Positive

"Европейски център за иновации, образование, наука и култура" е партньор по проект „GP + Gender Positive”, ръководен от словенската организация Društvo Avtonomija (финансиран от Европейската програма Еразъм+), заедно с Германия, Италия, Румъния, Испания, Великобритания и Словения.

Повишаване на информираността за правата на гражданите - Отбор 42

Целта на проект "Повишаване на информираността за правата на гражданите - Отбор 42" е да се разкрият, развият и популяризират демократичните ценности и защита на основните човешки права сред деца, младежи, уязвими групи и роми от село Строево и района.

Проект: Игра "Червен кръст"

Интерактивен метод за обучение (игра "Raid Cross"), при която младите хора придобиват умения как да управляват преговори и конфликти, да се развие у тях чувство за работа в екип, чувствителност и разбиране към хуманитарните действия, отговорност към поставени задачи, разсъждаване върху човешкото поведение и чувствителност към теми като човешкото достойнство.

Проект: Център за развитие на социална и емоционална интелигентност

"Център за развитие на социална и емоционална интелигентност" към "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" развива компетенции и умения, свързани с правилна самооценка, самоконтрол, социална чувствителност и управление на взаимоотношенията, които дават възможност на хората да разберат и управляват своите собствени емоции, както и емоциите на другите при социалните взаимодействия.

Проект: Обучение на педагогически колективи

Целта на проекта е да започне поетапно обучаване на педагогически кадри за по-качествено и ефективно обучение на младите хора.

Начало: 2013 г.

Финансиране: Европейски център за иновации, образование, наука и култура

Проект: Книжовност

Организиране на кампании и мероприятия за повишаване интереса на младите хора към книгите, книжовността и българщината.

Начало: 2013 г.

Финансиране: Европейски център за иновации, образование, наука и култура

Проект: Революция в кариерата

Обученията по проект "Революция в кариерата" имат за цел повишаване интереса и мотивиране желанието за личностно развитие, себепознание, отговорност към себе си и обществото, посредством обучение. Създаване на условия за развитие и реализация на млади хора в областта на иновативните решения.
"Революция в кариерата" има за цел да покаже на младежите лостовете и механизмите за една успешна кариера.

Начало: 2013 г.

Финансиране: Европейски център за иновации, образование, наука и култура

Проект: Младежка онлайн телевизия

Проекта е насочен към млади хора на възраст от 16 до 35 години, които искат да изградят умения свързани с методите за информиране на обществото, по дейностите, които са свързани с техните интереси. Ще информират по отношение на новини, културни мероприятия, спортни и други дейности.

Целта е да повишим интереса на младежите по отношение на културните събития, да увеличим информираността на младежите относно събития и дейности, които пряко или косвено касаят тяхото личностно и професионално развитие.

Pages