TransFORMATION for a better future

Целта на проекта е да дадем възможност на участниците да прилагат Глобално гражданско образование (ГГО) в техния местен контекст. Целевата група включва широк кръг от участници, защото вярваме, че методите на ГГО са изключително ценни, започвайки от ранна детска възраст и продължавайки през всички нива на образование до зряла възраст, включително както формални, така и неформални подходи.

Конкретни цели:
1) Проектиране на преподаване и учене по интерактивен и ориентиран към обучаемия начин, който позволява проучвателно, ориентирано към действие и трансформиращо обучение.
2) Преосмисляне на учебната среда, за да вдъхнови обучаемите да действат за устойчивост.
3) Превръщане на училищата в място, което подготвя учениците да бъдат по-добри граждани и осигурява качествено образование
4) Дават възможност на участниците да видят глобалните проблеми на обществото; те могат да определят техните причини и последствия и да станат участници в промяната
5) Разработване и разпространение на добри практики относно ОУР и ГГО в и между европейските страни за по-добро прилагане на образователни програми и подобряване на международното сътрудничество и разбирателство.
6) Насърчаване на интердисциплинарен подход и подход с участието на множество заинтересовани страни, за да се осигури ОУР и ГГО на всички нива и във формалното, както и в неформалното образование.