Сертификация по ISO 9001:2015Фондация „Европейски център за иновации, образование, наука и култура” вече е сертифицирана по система за управление на качеството ISO 9001:2015, с обхват "Проучвания, анализи, разработване и поддържане на образователни продукти и услуги. Организиране и провеждане на обучения и програми за повишаване на квалификацията на педагогически и непедагогически специалисти. Организиране и провеждане на специални събития, конференции, семинари, проектни форми и инициативи."

Така Фондацията отговаря на новите изисквания в Закона за предучилищното и училищното образование, а именно обучителните организации да имат разработена вътрешна система за управление на качеството, която да отговаря на изискванията на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.