Партньорство с Европейски граждански ресурсен център - България

Европейски център за иновации, образование, наука и култура - Габрово стана част от инициативата "Европейски граждански ресурсни центрове".

Проектът "Европейски граждански ресурсни центрове" има за цел да улесни гражданските организации и държавните институции за активно участие в процеса на формиране на европейски политики и вземане на решения чрез преодоляване на информационния дефицит и предоставяне на допълнителна информация за ресурсите и възможностите, които предлага програма "Европа за гражданите" и изграждане на стабилни дългосрочни партньорства и коалиции на национално и европейско ниво.

Мрежата от граждански ресурсни центрове се състои от независими (европейски и национални) виртуални и реални информационни центрове, които предоставят информация и експертна помощ на граждани, НПО и местни власти по европейски въпроси и подпомагат създаването на партньорства за съвместна реализация на кампании от общ интерес.

Центровете са разположени в седем европейски държави и функционират като неформални граждански представителства, ръководени от International Development Alliance в България, European Federation of Mentoring for Girls and Women в Австрия, Association of Local Democracy Agencies в Италия, Hellenic Regional Development Center в Гърция, Solis Tuvak в Латвия, Butterfly Dreamer Association в Румъния, Association for Rural Development в Словения.

Дейността на центровете се извършва с финансовата подкрепа на Европейската комисия (Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура), програма "Европа за гражданите", Дейност 1 - Активни граждани за Европа, Мярка 2.2 – Мерки за подкрепа.