Институт по качество в образованието

От началото на годината създадохме "Институт по качество в образованието", който е научно- изследователскоте звено към Фондацията. Институтът е създаден с цел проучване, анализи, научни разработки, изграждане на обучителни програми и изграждане на стратегически модели в сферата на формалното и неформалното образование.

Към института се провеждат обучения, тренинги, квалификации и преквалификации на педагогически кадри, които имат за цел да адаптират педагозите към иновативните подходи в сферата на образованието. Използват се съвременни интерактивни методи на преподаване, по утвърдени Европейски стандарти, като чрез модулни обучителни модели се надграждат знания и умения. Програмите за тренинг и тим билдинг се изготвят индивидуално, според изискванията и нуждите на съответния педагогически колектив, проектен екип или организция. Обучителният екип е изграден от утвърдени специалисти с доказан опит в сферата на образованието, провеждането на поведенчески тренинги и обучения.

Основна цел на обученията е да отчетете подобряване на микросредата в педагогическите колективи, по-добра екипна ефективност и по-високи резултати.

Повече за дейността на Института, полезни новини и съвети свързани с образованието, може да видите на официалната страница: www. setmodels.net