Дейности за развитие на социална и емоционална интелигентност, чрез спорт

Ученици от Габрово се включиха в процес, който съчетава практическа фаза (спортни дейности) и дидактическа фаза (работилници), за развитие на умения за социална и емоционална интелигентност, насочени към развиване на емоционален самоконтрол, контролиране на емоционалния трансфер и положителна перспектива, емпатия, умения за слушане, умения за социална интелигентност, умения за работа в екип, разглеждане на причинно-следствената връзка, правилни оценка и самооценка, праг на толерантност, социална компетентност и когнитивна компетентност.

В периодът 29 март – 6 април организирахме две спортни събития (включващи отборни спортове – футбол, баскетбол, волейбол), в които взеха участие 30 младежи.

Участниците в спортните събития участваха и в работилници, проведени на следващия ден, за развитие на социална и емоционална интелигентност. С инструментите на неформалното образование (учене чрез правене) младите хора разбраха връзката между спорта и емоционалната интелигентност. Обсъдихме комбинацията от емпатия, поведение, умения за слушане, внимателност, управление на конфликти, умения за социална интелигентност, умения за работа в екип, разглеждане на причинно-следствената връзка, праг на толерантност, социални компетентност и когнитивна компетентност.

Чрез активностите насърчихме включването. Спортът се превърна в универсален език, способен да разруши различията.
Освен това, спортните дейности и работилниците повишиха самочувствието на учениците.