Вярваме, че всички млади хора имат способността да живеят пълноценен, продуктивен живот и да дават положителен принос и добавена стойност в своите общности.
Ето защо създаваме среда и възможности за разгръщане на пълния им потенциал.

"Европейски център за иновации, образование, наука и култура” е организация за осъществяване на обществено полезна дейност.

Целите на центъра са:
• Насърчаване развитието на младежта и активното й участие в дейности, свързани с културният и социален живот;
• Провеждане на информационни кампании, семинари, тренинги и конференции, насочени към разширяване на знанията;
• Повишаване интереса и мотивиране желанието за личностно развитие, себепознание, отговорност към себе си и обществото, посредством обучение;
• Създаване на условия за развитие и реализация на млади хора в областта на иновативните решения;
• Поощряване на професиалното развитие и на хора в неравностойно положение;
• Утвърждаване на духовните ценности на гражданското общество и участието му в обществения живот;
• Подпомагане на социалната интеграция и личностната и професионална реализация;
• Провеждане на социални мероприятия и организиране на доброволни и други помощни инициативи.
• Подпомагане на деца и младежи от семейства с проблеми, предоставяйки им възможност да преодолеят стреса. Чрез изградена ефективна среда за придобиване на умения, ние искаме утре, те да бъдат достойни граждани на Европейското семейство.